Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski Spółka Jawna realizuje w ramach działania 1.2.1 RPO WK-P projekt pn.  „Opracowanie przez COL ATMA innowacyjnej terapii rehabilitacyjnej zaburzeń ośrodka mowa i ręki spastycznej powstałych w wyniku udaru mózgu”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody rehabilitacji w terapii ręki i ośrodka mowy u pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. W ramach projektu rozwiązane zostaną problemy pacjentów tj.: poprawie ulegnie kontrola ruchu całej ręki pacjenta, przywrócone zostaną funkcje palców dłoni, zmniejszenie ulegnie spastyczności w całej ręce, wzmocnione zostaną mięsnie stabilizujące rękę, wyeliminowane zostaną kompensacyjne ruchy ręką, poznane zostaną nowe możliwości funkcjonalne i innowacyjne terapii. 

W wyniku wsparcia prowadzenia prac B+R wzmocniony zostanie regionalny potencjał badań i technologii oraz nastąpi usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej. Prace zakończą się wdrożeniem do działalności gospodarczej Grantobiorcy innowacyjnej usługi – kompleksowego programu rehabilitacyjnego. 

Okres realizacji: 2019-12-01 do 2020.05.31

Całkowita wartość projektu: 322 129,20 zł 

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 241 107,00 zł